GERÇEK İSLAM / GERÇEK MÜSLÜMAN – ÜSTAD HİZBULLAH HAKVERDİ
Bu yazı kez okundu.
17 Mart 2014 14:32 tarihinde eklendi

GERÇEK İSLAM – GERÇEK MÜSLÜMAN

Kâinâtın Yüce Halikının ‘Yegane’ dini olan İslâm; insan hayatının bütün cephelerini ihata eden, ferd ve toplumun her türlü ihtiyaçlarına cevap veren bir hayat nizamıdır. Gerçek müslüman, ferdi ve içtimâi bütün mes’elelerini İslama göre halleden insandır. İslâm; tatbik edildiği sürece bir anlam ifâde eder. Gerçek İslâm için, Kitabullah ve Sünnet- Resülullah gibi, elimizde ‘ölmez’ ebedi kıstâslar vardır.

İşte; bu İlâhî ve lâhutî ‘kıstâslar’ muvâcehesinde mes’eleyi ele alırsak, isabetli bir teşhis ve istinbâtta bulunmuş oluruz.Şöyle ki:Konuya üç temel zâviyeden yaklaşabiliriz:

A-Pratik. B- Zihniyet. C-Yönetim.

İnsanların pratiği, ameli ‘Neye’,hangi dine göre? Yön ve renk alırsa ona göre hüküm-değer alır. Örneğin; insanlar, ferdî-ailevî ve içtimâî.. tüm problemlerini hangi dine göre hallediyorlarsa, hayatlarının tüm yönlerini hangi prensiblere göre ayarlıyorlarsa, kezâ ona göre bir kıymet ifâde eder. Sonra; insan, gerek ferd olarak ve gerekse toplum olarak ‘hangi düşünce yapısını’ taşıyorsa, “hangi ahlâki ve kültürel değerleri” ‘ölçü’ olarak kabul ediyorsa, hangi fıkir- itikat ve ideoloji ‘hat-tı hayatını’ çiziyor ve bilinçlenmesini sağlıyorsa, oinsan veya insanlar (toplum) o etkilendiği ‘cephe’ nin temel taşı ve sabit elamanıdır, demektir. Ve yine; bir ülkenin ‘idaresi-yönetimi, mâhiyet-muhtevâ-şekil ve keyfiyet yönünden ‘neye göre?’; hangi dinin veya ideolojinin prensiplerine, hükümlerine göre ve kimin?

Otoritesine-hükümranlığına göre işlemekte-şekillenmekte ise ‘bu karakteriyle mütenâsib’ bir isim-hüküm ve değer alacağı kesindir.

Günümüzde, Allah’ın tek ve gerçek dini olan İslâm’ın; bu “üç boyutuna” birden hakim olduğu ferd-toplum ve devletlerin “İslamlığı”, gerçek İslam’dır. Çağımızın ‘Büyük Şeytan’ı olan Amerika’nın (pratik zihniyet ve yönetim biçimleriyle) etkisini hissettirdiği ferd-toplum ve devletlerin iddia ettikleri İslâm ise, “Amerikancı İslam’ dır .Konuyu biraz daha tafsil edersek; Gerçek İslâm, ‘Allah’ın hakimiyetini’ esâs alır, onun için çaba sarf eder, yani “cihâd” eder. Gerçek İslâm, İslâmî bir bütün olarak ele alır; zira, İslâm’ın bölünmezliği ‘imani’ bir gerekliliktir. Gerçek İslâm, kâfirlerle ‘dostluğa’ vize vermez, hele kâfirlerin ‘vesayetine’ asla yanaşmaz. Gerçek İslâm, ferdi hayatiyle-giyimiyle-kuşamıyle ve tefrişatiyle ‘Peygamberleri’ örnek ve model’ kabul eder; kefere dünyasının örf-ü adeti, kılık-kıyafeti ve modası (mümkün mertebe) ona etki etmez. Gerçek İslâm, ‘mustaz’afların’ tahassüngâhıdır, mazlûmlarm ilticâgâhıdır; istikbara ve zalimlere hayat hakkı tanımaz, onlarla savaş, temel şiârlarındandır. Gerçek İslâm, hak-peresttir, adalet-perverdir, cihan-şumuldür ve diğer-gâm’dır. Tarafgirliğe, haksızlığa, vatancı-ulusalcı-bölgeci-mezhebci-mezhebsiz (87) bir yapıya ve ‘neme lâzımcılığa’asla geçit vermez! Gerçek İslâm, yalnız ve yalnız ‘Allah’a ibâdet eder ve yalnız ona kulluğa çağırır’. Allah’ın dışında kalan tüm varlıkların ‘egemenlik’ hakkını ve imtiyazlı sınıf anlayışını reddeder; insanın, insanları kul edinemeyeceğini savunur. Gerçek İslâm, kadını ‘Aile Yuvası’nın temel direği kabul eder, göz hapsini (nazarı) ve mâişet yükümlülüğünü ondan uzak tutar.

Gerçek İslâm, ‘Nebiler’ silsilesini, bâhusus Son Peygamber Hz.Muhammed Mustafa’nın (asm) ve Yüce Eshabının (R.Anhüm) pratik hayatlarını örnek ve esas alır; takva’dan ‘cihada’, iktisâttan siyâsete ve hukuka kadar..tüm prensiblerini ‘onlardan’ alır ve onları ‘mücessem-müşahhas ve canlı kur’an’ telâkkil eder. Onların izlerinde yürümeyen ve Onların bağlı bulundukları prensiblere-hükümlere- kurallara bağlı olmayan tüm beşeri (ferd ve güçleri)’Tağut’ kabul eder.Gerçek İslâm, başıboş yaşamayı ve onu kabullenmeyi ‘fesad’ (anarşi) bilir.Bir gün bile müslümanlann ‘İmamsız’ yaşamalarının câiz olmadığını söyler; ve ‘İmam’ın ‘tek’ olmasını esas alır, onun emri altında birleşmeyi kesin bir vecibe sayar.

Ve..Gerçek îslâm, günümüzde, işte bu mukaddes hedefleri gerçekleştirmek; îslâmın tüm dünyaya hakim tek din-kanun ve nizam olarak yayılmasını sağlamak; Tevhid bayrağını yeryüzünde dalgalandırmak ve Kelamullahı yüceltmek için ayaklanmıştır. Bu ayaklanma ve şahlanış, Büyük Şeytan’ın tüm dünyadaki habis sultasının yıkılmasına ve tüm mutaz’afların kurtarılmasına kadar devam edecektir. Gerçek İslâm, dünya siyasetine ve yönetimine taliptir; yönetim şekli ne Demokratik, ne Lâik, ne Monarşik, ne Oligarşik nede Anarşiktir: Her yönüyle ‘İslâm’!.yine ‘İslâm’ve yine ‘İslâm’dır!.. Bu izâhlarla günümüzün gerçek İslâmî, yani İslâm İnkılâbı anlaşılmıştır, sanırım. Ve O’na (İslam inkılâbına) ‘esâsda’ zıt olan her türlü akımlar “Amerikancı” akımlardır; ‘İslâmi yaftalı’olan (zıt akımlar) ise, Amerikancı İslâmlar’dır. (88)

 

DİPNOTLAR :

86- ) “Allah’ın ayetlerini satmayınız” gibi…(Bakara: 41,79,174; Al-i İmran: 187,199; Mâide: 44; Tevbe: 9; Nâhl: 95) İlâhi tehdidâta rağmen, Amerikan dolarlarıyla-Suudi riyâlleriyle dinlerini satan, çehrelerini ‘hama olayından’ ve ciğer-süz “kâ’be katliâmından” sonra iyice gösteren Bel’âm kılıklı, ‘kelb-i yelhes’ (A’raf: 176) tıynetli ve ‘kitap yüklü merkeb’ (Cum’a: 5) karekterli eşhâsa ithaf olunur!..

87- ) Gerçek İslâm’da ‘mezhebli’ vardır; mezhebci ve mezhebsiz yoktur.

88- ) Hak olan gerçek İslâm, tek dindir. Gerçek İslâm dışı dinler (adlarına İslâm’da dense) çok olacağından. Amerikancı İslâmlar diye, çoğul olarak kullandık…

(Bu bölüm Üstad Hizbullah HAKVERDİ’nin 1989 yılında “Şehadet” dergisinde yayınlanan ‘Amerikancı İslam Sorgulaması’ adlı makalelerinden alınmıştır. Yaptığımız paylaşımlar iyi analiz edildiğinde Amerikancı İslam’ın tarihsel kökeni ve bugünkü hali gayet net olarak anlaşılacak ve 1989 yılında yazılan bu makalelerin bugüne de ışık tuttuğunun farkına varılacaktır.)

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap

Namaz Vakitleri
Arşiv