Amerikancı İslâm’ın odak noktaları – Üstad Hizbullah Hakverdi
Bu yazı kez okundu.
29 Mart 2014 17:32 tarihinde eklendi

Amerikancı İslâm’ın odak noktaları

Bugünün Amerikan Emperyalizmini (her hususta) 18. ve 19. asırda temsil eden ‘Büyük Şeytan’ İngiltere, bugünün “Amerikancı İslâm” ının sağlam temellerini ta o zamanlarda atmış bulunmaktadır. Fiilen işgal ettiği İslâm ülkelerinde öncelikle “Amerikancı İslâm” odaklarını oluşturarak, Müslüman halkın huzuruna ‘o kanaldan’ çıkan İngiliz emperyalizmi, böylece işgal bölgelerine sürekli çöreklenme ve İslâm’ın potansiyel gücünü söndürme imkânı elde etmiştir. İngiliz emperyalizminin ‘Amerikancı İslâm odak noktalarını ’ ayrı ayrı guruplar halinde organize ettiğini müşâhede etmekteyiz:

A-) Siyâsi ve idari olarak. Ki, kendi adına ‘Müslüman halkın içerisinden çıkarılan’ parazitler, ‘İslâmî-Müslüman’ isim ve görünümle o ülkeyi ve halkı İngiliz (bugün ise, Amerikan) Emperyalizmi adına ‘tağuti’ hükümlerle idare edecekler, ediyorlar.

B-) İtikâdi-ameli olarak. Kadıyanilik-Ahmedilik ve Bahailik gibi İslâm dininden tamamen çıkmış, lâkin ‘İslâm’ adını bir türlü terk etmemiş ilhadi ve irtidâdi dinler-akımlar vasıtasıyla İngiliz emperyalizmi muvâzeneyi sağlama politikası uygulamakta; bu yolla müslüman halkın itikadını sarsmayı, birlikte olmalarını dağıtmayı ve isyân edecek İslâmi guruplara karşı diğer (güdümlü) gurupları ‘koz’ olarak kullanmayı amaçlamaktadır.

C-) İdeolojik olarak Müslüman halkın bütünlüğünü bozmak ve itikâdi-dini şübheler-istifhâmlar içerisinde boğarak ‘rota’sını şaşırtmak amacıyla İngiliz emperyalizmi tarafından geliştirilen “Amerikancı İslâm”m bu veçhesi; İslâm ülkelerinde “İslâm sosyalizmi”, “İslâm miliyetçiliği”, “İslâm demokrasisi” gibi..bâtıl yapılanmaları doğurmuş, nice ‘âlim’ etiketli zevâtm ayağı bu vadide kaymış, böylece kaybeden İslâm ve müslümanlar, kazanan da Amerikan empeıyalizmi olmuştur…

D-) İlmi-Bilimsel olarak. Bunu da iki’ye ayırabiliriz:

a-) Şarkiyatçılık. Amerikancı İslâm’ın plânlı-proğramlı, ehliyetli ve gönüllü fedâileri olan oryantalistler, uzun süren -yıkıcı- çalışmalarının ürünlerini takdim ettikleri ‘ilmi mahfellerden’ epeyce uşak ruhlu, alim kılıklı süfehâ elde etmiş ve onların pek çoğunu “Amerikancı İslâm Eğilimli” pozisyona getirebilmişlerdir. Ki, bu da; bil’hassa ‘Hind-Pâkistan, Mısır-Kuzey Afrika’ bölgelerinde (hususen Ezher’in bir kesiminde) modemist-reformist, hatta “ilhâdi” bir cereyan husûle gelmiştir. (107).

b-) Islâhâtçılık… ‘Büyük Şeytan’ İslâm alemindeki sultasının kurulması, güçlenmesi ve yayılması hususunda (farkına ister varılsın, ister varılmasın) bu maddedeki “Amerikancı İslâm’ın odak noktası” nın, yani ıslâhâtçılığın çok büyük rolleri olmuştur. Üstelik, bu akım içerisine çöreklenmiş-gizlenmiş kuvvetli ‘nifaki-ilhâdi ve irtidâdi’ akımların da bulunması ve bu ‘yaygın’ karmaşık (karanlık) şebekenin içerisinde karar kılarak faaliyette bulunan ‘ şahsiyetlerin’, ılımlı olanları ile aşın tahripkâr ve uşak olanların ‘temyiz-tefrik’ edilebilmesinin zorluğu göz önüne alınırsa; konunun hassâsiyeti daha iyi anlaşılmış olur. Onun için konu, şahsiyet olarak değil de; ‘kurum’, ‘akım’, ‘yapı’ noktasından ele alınmalı; “Amerikancı İslâm” cephesinin bir neferi olma-olmama şâibesinden uzak kalınması için ilgili şahsiyetlerin, bu karanlık ‘odak noktalarından’ ve kenârlarından şiddetle kaçınmaları, “İslâmi hassasiyetin” gereğidir…

Bu kısa ve gerekli ikâz ve işaretten sonra, ıslâhâtçılık hareketinin ‘Amerikancı İslâm’ olarak, İngiliz emperyalizmi tarafından organize edilmesi dört ana merkez (odak noktası) şeklinde olmuştur:

1-) Hicâz (Arabistan)’ da, “Vehhabilik” hareketi…

2-) Ürdün merkezli Ortadoğunun bazı kesimleri için, Hizb’ut,Tahrir’ hareketi…

3-) Hind-Pâkistan ve civar İslâm ülkeleri için, ‘Tebliğ’ Cemââti…

4-) Mısır-Anadolu ve Kuzey Afrika ülkeleri için, “Cami’ul-Ezher” de ve basında örgütlenmiş “El- Menâr” hareketi…

Her bir hareketin incelenmesi, birer kitap hacminde olacağı reâlitesi karşısında, şimdilik bu ‘Odak Noktalarına’ bu kadarcık bir atıfla iktifa etmemiz tabiidir. Yalnız, şu kadarını belirtelim ki; İslâm aleminde dağınık biçimde bulunan pek çok (başka) İslâmî guruplara bu dört fâsit akımların, dolaylı-dolaysız (az veya çok) etkisi olmuştur. Bugün ise; bu islâhâtçı Amerikancı İslâmi akımlar (bünyelerindeki, bazı ilhâdî-nifâkî ve irtidâdî illetlerle birlikte) büyük ölçüde ‘Rabıta, denen ma’lum-menhus ihanet teşkilatında ‘temerküz’ etmiş, böylece güçlü yaygın “Amerikancı İslâm”ın yeni cephesini oluşturmuşlardır. İslâm alemini, devletçiklere bölerek, “Uşaklaştırma” operasyonlarını kolaylaştıran emperyalist güçlerin oluşturdukları “Amerikancı İslâm’ın tarihi arka plânı da böylece anlaşılmıştır kanaatindeyim.

(Bu bölüm Üstad Hizbullah HAKVERDİ’nin 1989 yılında “Şehadet” dergisinde yayınlanan ‘Amerikancı İslam Sorgulaması’ adlı makalelerinden alınmıştır. Yaptığımız paylaşımlar iyi analiz edildiğinde Amerikancı İslam’ın tarihsel kökeni ve bugünkü hali gayet net olarak anlaşılacak ve 1989 yılında yazılan bu makalelerin bugüne de ışık tuttuğunun farkına varılacaktır.)

 

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap

Namaz Vakitleri
Arşiv