‘DECCAL’İN FİTNESİ VE ‘MEHDİ’NİN İNKILABI – ÜSTAD HİZBULLAH HAKVERDİ
Bu yazı kez okundu.
22 Nisan 2014 15:45 tarihinde eklendi

‘DECCAL’İN FİTNESİ VE ‘MEHDİ’NİN İNKILABI – ÜSTAD HİZBULLAH HAKVERDİ

Bütün Enbiyanın, fitnesinin dehşetinden dolayı kendi Ümmetlerine ‘şerrinden Allah’a istiâze etmelerini’ tavsiye ettikleri (138) ve Ulûhiyet-Rubûbiyet iddiâları ile insanlık hayatını zir’u zeber edecek, (Sâhte-aldatıcı) Cennet ve Cehennem’in taklitlerini yapacak (139), ‘İnsan öldürüp diriltme’ denemeleri-rolleri yapacak (140) kadar bir şirret-fitne kumkuması olan ve ancak Hz. İsâ’nın -gökten nüzul ile- gökten nüzul ile- öldürebileceği-pisliğinden yer yüzünü temizleyeceği (141) (Tarih boyunca gelmiş-geçmiş 30 kadar Deccâlın (142) sonuncusu ve en büyüğü olan) meşhur büyük Deccalin tüm habasetiyle bütün fonksiyonlarını (fazlasıyla) icra eden ‘büyük şeytan Amerika’ dahi yandaşları (mele’i) ve avâneleriyle (Amerikancı İslâm çevreleriyle) birlikte yakın bir gelecekte tar-u mâr olup gidecek ve tarihin ‘çöplüğüne’ atılarak Cehennemi boylayacaklardır, İnşaallah…

Evet; “Ahîr zamanın en büyük fesâdı zamanında, en büyük bir Müçtehid, hem en büyük bir Müceddid, hem Hakim, hem Mehdi, hem Mürşid, hem Kutb-u A’zam bir Zât-ı Nurâniyye…” (143) ve “Ehl-i Beytten, Fatıma’nın evlâdından olacak” (144) “Zulüm ve fesâdla bozulmuş yeryüzünü doğruluk ve adâletle dolduracak” (145) “Seyyidler ordusunun başına geçecek” (146) “Doğudan (Horasan taraflarından) çıkacak, siyâh sancaklar taşıyarak hiç kimsenin kınamasından çekinmeden ve hiçbir güçden korkmadan savaşlar- fetihler yapan kahramanların kendisine iktidar-Hilâfet (İmamet) ortamı hazırladığı” (147), “Bayrağında Allah’ın İsm-i A’zamı (Allah lafzı) bulunan” (148); O zamana kavuşanların “…Kar üstünde emeklemek suretiyle de olsa kendisine iltihâk ve ‘biat’ edilmesi” Yüce Resülullah (s.a.v) tarafından emir ve tavsiye edilen (149) “ Ona bağlı olan İslâm ordularının bazı ülkeleri, silahsız olarak ve sadece “Allah-u Ekber” ve ‘Lâilahe İllallah’ feryadlarıyla- nidâlarıyla feth edecekleri,” (150) “Zamanında dalga dalga savaşanların olacağı, Rumilerin (Batı-Emperyalizminin) İslâm alemini istila zımmında büyük ordularla müslümanlara saldıracağı ve o zamanki savaşda İslâm ordusunun üç’de birinin münhezim, üç’de birinin şehid ve üç’de birinin de kesin zafere kavuşacağı” (151), “Büyük Deccalı öldürmekle görevli olan Hz. İsâ Aleyhisselama yardım edeceği” (153) ve “İmamınız kendinizden olduğu (ve sizde O’na uyduğunuz) hâlde, Meryem oğlu (İsâ asm) gökten sizin yanınıza indiği zaman bakalım durumunuz nasıl olacaktır?” (154) hadisiyle ‘İmam-ı Ümmetliğine’ olduğuna-olacağına bil-hassa dikkat! Çekilen, “İttihâd-ı İslâmiyyeyi nokta-i istinâd ittihâz edinerek ‘Hilafet-i Muhammediye (a.s.m) ünvânıyle Şeâir-i İslâmiyyeyi ihyâ.. Ve ta’tile uğratılmış bulunan Ahkâm-ı Kur’aniye’nin ve Şeriât-ı Muhammediye’nin (a.s.m) kanunlarını (hakim kılma) vazife-i uzmasını, gerçek müslümanların, (inkılâbi) Ulemâ’nın-Evliyâ’nın-Seyyidlerin ve ‘milyonlarla efradı’ bulunan orduların yardımlariyle ifâ edeceği…” (155) ve “Hz. İsâ Aleyhisselamın namazda kendisine iktidâ edip uyacağı” (156), “Süfyân komitesinin Risâlet-i Ahmediyyeyi (a.s.m.) ve Şeriât-ı Muhammediyyeyi İslâm alemi içerisindeki inkâr ve tahrib hareketlerini yıkacak” (157) ve bilhâssa savaşının en büyük kısmının ‘Süfyânîlerle’ (münâfıklarla-Amerikancı müslümanlarla) olacağı” (158) bildirilen, münâfıklann-habis,hâlis Vehhâbilerin (Amerikancı İslâm’ın temel yapılan olanların) dışında kalan tüm müslümanların ‘asırlardan beri’ ‘ümid ışığı’ ve ‘kurtuluş çerağı’ olarak hasretle- harâretle bekledikleri Ehl-i Beyt-i Resülüllah’ın (a.s.m.) son kahramanı ve ‘göz bebeği’ olan Hazret-i Mehdinin (Allahın binler selâmı üzerine olsun) zûhur çağında ve mezkûr‘İlahi-İslâmi ve inkılâbi’fonksiyonlannı icrâ asrında bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz…

DİPNOTLAR :

138- ) Müslim (Tere.): 11/ 412; Buhari-Zübde: Sah. 513,514; Tecrid: 8/414,418; Ebu Davud (Tere.): 2/36; Tezkıre’tül-Kurtubi (Terc.-Muhtasan):

139- ) Müslim: 11/381,384; Tezkire: 444,488,496

140- ) Buhari-Zübde: 290: Tecrid: 6/ 242; Müslim: 11/392

141-) Müslim: 1/285,388,398:Buhari-Zübde: 348; Tecrîd:6/532;E.Davud:5/123) Müslim: 11/ 364: Ebu Davud: 5/131; İbn-i Mâce: 10/159

142- ) Bediûzzaman Sâid-i Nursi- MektubatSah. 407 (1958 Baskısı)

143- ) Ebû Dâvud: 5/ 92,93; İbn-i Mâce: 10/ 348,349:Tezkire; 438

144- ) Ebû Dâvud: 5/92,93; tbn-i Mâce: 10/ 346

145- ) Mektubat: 408

146- ) İbn-i Mâce: 10/ 346,348,350,350; Tezkire: 445; (Hem’de, Mâide: 54’e telmihân…)

147- ) Tezkire’tül Kurtubi: 438

148- ) İbn-i Mâce: 10/ 346,348

149- ) Müslim: 11/ 360; Tezkire: 423,440,445

150- ) Müslim: 11/ 324,325; Tezkire: 444

151- ) Bakınız; 141 no’lu dipnot.

152- ) Tezkire’tül Kurtubi: 438

153- ) Buhari-Zübde: 603; Tecrid: 9/182; Müslim:2/56-57

154- ) Bediûzzaman Sâid-i Nursi +Emirdağ Lahikası: 1/ 271

155- ) Tezkire’tül-Kurtubi: 438;Müslim:2/ 58

156- ) Mektubat: 409 15 8- Tezkire: 434

 

(Bu bölüm Üstad Hizbullah HAKVERDİ’nin 1989 yılında “Şehadet” dergisinde yayınlanan ‘Amerikancı İslam Sorgulaması’ adlı makalelerinden alınmıştır. Yaptığımız paylaşımlar iyi analiz edildiğinde Amerikancı İslam’ın tarihsel kökeni ve bugünkü hali gayet net olarak anlaşılacak ve 1989 yılında yazılan bu makalelerin bugüne de ışık tuttuğunun farkına varılacaktır.)

 

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap

Namaz Vakitleri
Arşiv