İHBAR-I GAYBİ VE MÜJDELENEN İSLÂM İNKILÂBI – ÜSTAD HİZBULLAH HAKVERDİ
Bu yazı kez okundu.
22 Nisan 2014 15:22 tarihinde eklendi

İhbar-ı Gaybi ve Müjdelenen İslâm İnkılâbı – ÜSTAD HİZBULLAH HAKVERDİ

Çağımız dünyasının ‘İran’ denilen coğrafyasında doğan-parlayan ve ‘ilâhi-inkılâbi huzmeleriyle’ ‘İslâm yaftalı’ tağuti Amerikancı ‘Yarasa’ devletçiklerin ‘saraylarım’ sarsan, ‘Muhammedi İslam’ çağının bütün ihtişâmını-şa’şa’sını’ bünyesinde taşıyan ve tüm ‘tağuti yönetimlere-görüntülere-kalıntılara’; “savulun bre habisler, gerçek- İlâhi ve Muhammedi İslâm geliyor!. Çağın tüm cebbâr tağutlarını- zalimlerini emperyalistlerini yerle bir edecek, mustaz’afların kurtuluşunun müjdesini verecek olan “Muhammed Ordusu’ (Hizbullah’lar) geliyor!..” diyen, şanlı-muhteşem İslâm İnkılâbının heybet ve azametinden ‘titreyen’ sefil-rezil Amerikancı İslâm çevrelerinin ‘imdat!’, ‘yardım’! taleplerine-çağrılarına ‘icabet’ ederek ‘ağuş-u hâbisesini’ açan büyük şeytan Amerika, sâdık ‘kulu ve bendesi’ olan Amerikancı İslâm çevrelerinin tümünü ‘toptan’ himâyesi ve koruması altına almıştır. Ki bu Amerikancı İslâm’la birlikte büyük şeytan Amerika’nın (selefleri olan, Nemrud-Fir’avn, Kavm-i Ad ve Semud…vb. tüm tağutlar gibi..) yıkılması ve yok olup gitmesini netice verecektir, inşaallah…

Zirâ, sünnetullah böyle cereyan etmiş ve Sünnetüllâh’ın asla değişmeyeceği de yüce Kitabullah’ta mukarrer İlâhî ‘garanti altındadır (116). Evet; “Lâ şarkiyyetün velâ ğarbiyyetün” (ne şarktan ve ne de garb’dan) “sırf İlahî-Vahyî-Semâvî ve Muhammedi olan” ‘Şecere-i, Mübâreke’ özelliğini taşıyan (117) gerçek İslâm’ın, çağımızdaki ‘işrâkı’ ve tezahürü’ hüviyyetinde bulunan nurâni ‘İslâm inkılâbı’;”kökü sabit, dalları-budakları  gökte ve her zaman meyvesini veren ‘Şecere-i Tayyibe’ ‘ye benzeyen ‘Kelime- î Tayyibe’ ‘yi” (118) temsil ederken, karşısında ‘muhalif ve hasım’ cepheyi oluşturan “büyük şeytan Amerika ile Amerikancı İslâm ve tüm yandaşları” da; “kesilip yerden çıkarılmış (ayakta) duracak hâli kalmamış (köksüz) ‘Şecere-i Habise’ (pis ağaca) benzeyen “Kelime-i Hâbise’ yi” (119) temsil etmektedirler.

Daima ‘tekerrür’ halinde olan Tarihin her döneminde hak ile bâtıl’ın amansız ve sürekli mücâdelesi görülmüş; hakkın -hakk nizâmın her zuhur edişinde bâtıl (tüm görüntüleriyle) silinip gitmiştir. Yüce Kur’an-ı Kerim’in “Hak geldi, bâtıl yok olup gitti; şüphe yok ki bâtıl zâten yok olur gider…” (120) Ayet-i Kerimesi, bu tarihi gerçeği nâtık bulunmaktadır. Hak cephenin (gerçek İslâm’ın) savunucuları olan “Hizbullah” ile bâtıl cephenin (şeytanın ve avânelerinin) arasındaki ‘tarihi ve ezeli’ savaşda da ‘neticenin-kesin zaferin’ hakkın (gerçek İslâm’ın, Muhammedi İslâm’ın) bekçiliğini ve müdafiliğini yapan ‘Hizbullah’ ın olduğunu olacağını Yüce Rabbimiz “…Muhakkak ki galibiyet, Hizbullah olanlarındır” (121) Ayetiyle tebşir etmektedir.

Çağların büyük şeytan Amerika’sını (militarist mekânizma hâline gelmiş iblisini) temsilen Allah-u Teâlaya -haşa- ‘nazire’ olsun diye “sahte Cennetler inşâ eden” (122); “…Ben de (senin Rabbin gibi) diriltirim öldürürüm..” (123) diyerek, İlâhlığını -haşa- isbât (?) içinde Yüce Nebi Hz. İbrahimi ateşe atan (124); “Halkı toplayarak, ‘ben sizin en yüce Rabbinizim!’ diyerek çağıran” (125) ve “…Ey etrafım- yakınlarım! Ben sizin için benden başka bir ilâh bilmiyorum…” diyen, ‘Musa’nın ilâhına (Allah-u Taalaya) karşı savaş amaciyle’ “çamurdan kerpiçler pişirilip ‘yukarı (göğe) çıkması için ‘kule’ yapılmasını isteyen (126); “insanların biribirlerini ‘rabler’ ittihâz edinmemeleri” (127) hususunda İlâhi tahzir ve nehy’e rağmen, ‘hüküm-kanun koyma yetkilerini onlara bırakmak suretiyle…’ “…Ahbârlarını, ruhbânlarını Rabler ittihâz edinen..” (128); “Hevânıza tabi’olmayın” (129), “Şeytana, Şeytanın hatvelerine (yoluna-izine-adımlarma) uymayın!..”; “..Şeytana ibâdet (kulluk) etmeyin!..(Yalnız) bana ibadet edin.” (130), “Hiçbir şeyi Allah’a ortak koşmayın” (131) şeklindeki İlâhi ikaz-ihtar-nehiy ve tenbihâta rağmen, “Hevasını ilâh olarak ittihâz eden” (132), “şeytanı öncü- yönlendirici ve metbu bilen” (133), “basit buzağı heykelini ‘rab,ilâh! diyecek kadar bayağılaşan”( 134), “kendi yaptıkları cansız putları – heykelleri ilâh ve Allaha ‘ortak’ kabul edecek kadar alçaltan” (135),” Bunu (putları Allah’a ortak koşmayı) da ‘Allah’a yaklaşmak ve ona aracı kılmak’ amacıyla yaptıklarını söyleyecek te’vil edecek kadar sefilleşen” (136), (Amerika ve Amerikancı İslâm zihniyetini-yapısını temsil eden) Rezil, zelil, hâbis, ve necis tipler beşeriyet tarihini (kara bir leke olarak) doldurmuş; bütünü de dünyevi-uhrevi (her cihetten) silinip gitmiş ve cehennemin derinliklerini boylamışlardır (137).

DİPNOTLAR :

116- ) Bakınız; 75 nolu dipnot.

117- ) Nur (24): 35

118- ) İbrahim (14): 24,25

119- ) İbrahim (14): 26; Ayrıca, “Şecere-i mel’une” içinde; İsrâ (17): 60

120- ) İsrâ (17): 81

121- ) Mâide (5): 56

122- ) Fecr (89): 7’nin tefsiri için, bakınız; Hak Dini Kur’an Dili: 8/ 5802 vd.; îbn-i Kesir: 16/ 8448 vd.; vs

123- ) Bakara (2): 258

124- ) Enbiyâ (21): 68; Ankebut (29): 24

125- ) Nâziat (79): 23,25;Aynca, Şûârâ (26):29

126- ) Kasâs (28): 38

127- ) Al-i İmrân (3): 64

128- ) Tevbe (9): 31

129- ) Nisâ (4): 135; Sâd (38): 26

130- ) Bakara (2): 168,208; En’âm (6): 142; Nur (24): 21; Yasin (36):60,61

131- ) Al-i İmrân (3):64; En’âm (6): 19,78,80,151; Nisâ (4): 36; Lokman (31): 13; Kehf (18): 38,42; Ra’d (13): 36;  Hacc (22):26

132- ) Furkan (25): 43

133- ) İsrâ (17): 63,65; Cinn (72): 6; Bakara (2): 166,167; İbrahim (14): 21,22,48,50; ilaahir…

134- ) Bakara (2): 51; A’raf (7): 148,150,152; Ta-hâ (20): 85,98; ilh…

135- ) Bakara (2):165; En’âm (6): 22,24,74,81,137; A’raf (7): 138,191,195; Meryem (19):81,84; Enbiyâ (21): 57,70; Furkan (25): 55; Şuâra (26): 70,77; Ankebut (29):4;Necm(53):19,21; Nûh (71):23;ilh

136- ) İsrâ (17): 57

137- ) Kasas (28): 39,42; Fecr (89): 6,14; Nâziât (79): 25; Ankebut (29): 33,40; Al-i İmrân (3): 137; Enâm (6): 11; Nahl (16): 36; Nemi (27): 69; ilh..

 

(Bu bölüm Üstad Hizbullah HAKVERDİ’nin 1989 yılında “Şehadet” dergisinde yayınlanan ‘Amerikancı İslam Sorgulaması’ adlı makalelerinden alınmıştır. Yaptığımız paylaşımlar iyi analiz edildiğinde Amerikancı İslam’ın tarihsel kökeni ve bugünkü hali gayet net olarak anlaşılacak ve 1989 yılında yazılan bu makalelerin bugüne de ışık tuttuğunun farkına varılacaktır.)

 

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap

Namaz Vakitleri
Arşiv